Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου την 13-2-2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

αρ. πρακτικού    46

 

 

 

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Τάξης ΣΣΕ – 77»,

που εδρεύει στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αθηνών επί της οδού Ρηγίλλης αρ. 1 & Βασιλίσσης Σοφίας.

 

Στην Αθήνα σήμερα την 13 Φεβ 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Συνδέσμου σε αίθουσα της Λέσχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καταστατικού, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίασή του της 4 Νοε 2015, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός έργου και διοικητικών πεπραγμένων από 7-2-2015 μέχρι 13-2-2016.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους 2015. Αποτελέσματα ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση του πρακτικού ελέγχου και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη του.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2016 και 2017.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οποιοδήποτε θέμα.

 

Η πρόσκληση που περιέχει τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσης Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου στάλθηκε ταχυδρομικώς με την υπ΄ αριθ. Πρωτ:22/ 2 Δεκ  2015 επιστολή ατομικώς στο καθένα από τα μέλη, όπως ορίζει το Καταστατικό. Τοιχοκολλήθηκε επίσης, σε εμφανή θέση των γραφείων του συνδέσμου σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, πίνακας των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 4 Νοε 2015.

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προέδρευσε προσωρινά ο Υπτγος ε.α. Καπετάνος Δημήτριος και χρέη γραμματέως εκτέλεσε προσωρινά ο Υπτγος ε.α. Δρίζης Θεόδωρος.

Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος ξεκίνησε τη διαδικασία και προσκάλεσε τον προσωρινό γραμματέα να διαβάσει τον πίνακα των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 4 Νοε 2015, παρευρίσκονταν στη συνέλευση, υπέγραψαν την κατάσταση των παρόντων και είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο προσωρινός Γραμματέας της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα, όπως αυτός φαίνεται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι στην Γενική Τακτική Συνέλευση παρίσταντο τριάντα πέντε (35) μέλη, ενώ πέντε (5) μέλη ζήτησαν να εκπροσωπηθούν στη συνέλευση με εξουσιοδότηση δηλαδή συνολικά σαράντα, έναντι εκατόν ογδόντα πέντε (185) εγγεγραμμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε, διότι μπορεί να μην υπήρχε η απαρτία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, αλλά παρόντα ήσαν σαράντα (40) ταμειακώς τακτοποιημένα  τακτικά μέλη, έναντι είκοσι (20) κατ’ ελάχιστον, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο του Καταστατικού  για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Μετά την διαπίστωση της δυνατότητας της πραγματοποίησής η Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του τακτικού προεδρείου για τη διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης με υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του προέδρου και του γραμματέα της Συνέλευσης, δια ανατάσεως της χειρός σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού. Υποψηφιότητες υπέβαλαν και εκλέχθηκαν παμψηφεί όπως παρακάτω:

1.   Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Καπετάνος Δημήτριος

2.   Γραμματέας Υπτγος ε.α. Δρίζης Θεόδωρος

Ο πρόεδρος του τακτικού πλέον προεδρείου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός έργου και διοικητικών πεπραγμένων από 7-2-2015 μέχρι 13-2-2016.

Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ΔΣ Αντγος α.ε. Μεντεσίδης Χαράλαμπος, ο οποίος ανέφερε ότι οι στόχοι του Συνδέσμου για το εν λόγω χρονικό διάστημα έχουν επιτευχθεί και τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Συνδέσμου και εγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με την από 12 Φεβ 2016 έκθεσή της.

Ακολούθησε ο Απολογισμός των Πεπραγμένων και η ανάλυση των στόχων για το επόμενο έτος.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους 2015. Αποτελέσματα ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση του πρακτικού ελέγχου και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη του για το εν λόγω διάστημα.

Ο Ταμίας του ΔΣ Ταξχος ε.α. Στασινός Ιωάννης ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών. Τον Λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής Ταξχος ε.α. Γκίκας Τριαντάφυλλος και διάβασε το πρακτικό της ΕξελεκτικήςΕπιτροπής.

 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα παρακάτω:

1.   Ενέκρινε τα πεπραγμένα του ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 7-2-2015 μέχρι 13-2-2016.

2.   Ενέκρινε τον απολογισμό (έσοδα – έξοδα) για το χρονικό διάστημα από 7-2-2015 μέχρι 13-2-2016.

3.   Απάλλαξε το ΔΣ του Συνδέσμου από κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

4.   Ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα.

5.   Ενέκρινε τον προγραμματισμό έργων και ενεργειών για το έτος 2016.

 

 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). για τα έτη 2016 και 2017.

Τα μέλη της Γ.Σ. παμψηφεί δι’ ανατάσεως της χειρός εξέλεξαν, όπως ορίζει και το Καταστατικό του Συνδέσμου, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. ως Πρόεδρο και Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής και δύο ψηφολέκτες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των νέων μελών των Οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών περιγράφεται στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερώτησε τα μέλη εάν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Ο συμμαθητής μας Κοζομπόλης Βασίλης ζήτησε το λόγο και αναφέρθηκε στον κόμβο “greekholocausts.gr”, που αφορά στην ιστορία των ολοκαυτωμάτων στον ελλαδικό χώρο (90 πόλεις και χωριά) κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι παρά τις ενέργειες που έχουν λάβει χώρα, ο κόμβος συνεχίζει να μη λειτουργεί. Πρότεινε την αποστολή επιστολής στο Δήμαρχο Καλαβρύτων, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του, καθώς επίσης και σε όλες τις παρατάξεις του Δήμου, με την παράκληση να διαβασθεί στο πρώτο συμβούλιο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλυσε την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση