Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 7 Φεβ 2015


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΗΣ ΣΣΕ – 77

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΤΗΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

 

 

Σήμερα την 7 Φεβ 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 έλαβε χώρα στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα :

 

 

 

1.   Απολογισμός έργου και πεπραγμένων από 15-2-2014 μέχρι 7-2-2015 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη του 2014.

2.   Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους 2014.

3.   Αποτελέσματα    ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση του πρακτικού ελέγχου.

4.   Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, για τις ενέργειες, που υλοποιήθηκαν το 2014 ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

5.   Έγκριση έργων και ενεργειών για τα έτος 2015:

α.   Διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για προσκυνηματικούς και πολιτιστικούς προορισμούς, που θα προταθούν και θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια του έτους.

β.   Συμμετοχή του  Προέδρου του Συνδέσμου μας  σε συγκεντρώσεις λοιπών Στρατιωτικών Συνδέσμων και Ενώσεων.

γ.   Συνέχιση της τακτικής  συνάντησης των μελών μας, που πραγματοποιείται το πρωί κάθε πρώτης Τετάρτης έκαστου μηνός, στη ΛΑΕΔ.

δ.   Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης νέων δραστηριοτήτων, που θα ενισχύουν τους σκοπούς δημιουργίας του Συνδέσμου μας όπως:

  • Διατήρηση κα σύσφιξη των συναδελφικών μας δεσμών,
  • Ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και
  • Καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συμμαθητών και των οικογενειών τους.

Παρόντα μέλη κατά τη Γενική Συνέλευση ήταν τριάντα πέντε (35) έναντι εκατόν ογδόντα πέντε  (185) εγγεγραμμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε, διότι μπορεί να μην υπήρχε η απαρτία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, αλλά παρόντα ήσαν τριάντα πέντε (35) ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, έναντι είκοσι (20) κατ’ ελάχιστον, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο του καταστατικού για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απηύθυνε χαιρετισμό στα μέλη και αμέσως μετά εξελέγει, σύμφωνα με το άρθρο 12  του καταστατικού, με ανάταση των χειρών επιτροπή, η οποία διηύθυνε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και συνέταξε το παρόν πρακτικό με τα αποτελέσματα της συζήτησης, όπως παρακάτω:

1.   Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Καπετάνος Δημήτριος

2.   Γραμματέας Ταξχος ε.α. Κοτσίφης Ιωσήφ

3.   Γραμματέας Αντγος ε.α. Ανδριανόπουλος Φώτιος

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και ζήτησε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ή άλλη ευθύνη για το έτος 2014. Οι ενέργειες, που υλοποιήθηκαν το έτος 2014 ή βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν τα θέματα:

1.   23-2-14 έγιναν οι εκλογές της ΕΑΑΣ, μέσω των οποίων πολλοί από τους συμμαθητές μας είναι πρόεδροι και μέλη των τοπικών συμβουλίων.

2.   Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνελεύσεων της ΕΑΑΣ – ΠΟΣ και άλλων Συνδέσμων και δραστηριοτήτων.

3.   Εγγραφή του συνδέσμου μας στην ΠΟΣ, μετά από την απόφαση που λήφθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4.   10-5-14 ημερήσια εκδρομή στο Οινοχώρι στο συμμαθητή μας Κλαουδάτο Σταύρο.

5.   1-11-14 ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο.

 

Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον Ταμία του Συνδέσμου, ο οποίος ανέπτυξε τον οικονομικό απολογισμό του 2014. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρουσίασε τα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών για το 2014.

Ο  λόγος δόθηκε και πάλι στον Πρόεδρο του Συνδέσμου, ο οποίος παρουσίασε τον προγραμματισμό των έργων και ενεργειών για το έτος 2015, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

Ακολούθως ο συμμαθητής  μας Δημήτριος Κουϊμιτζήςενημέρωσε τα μέλη για τις δικαστικές διεκδικήσεις επί των περικοπών των συντάξεών μας.

Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του ΤΕΘΑ, συμμαθητή μας Σταθιά Γεώργιο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για τις σοβαρές προσπάθειες του ΤΕΘΑ και τα θετικά αποτελέσματα αυτών, για την προστασία και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μετά από συζήτηση και ψηφοφορία αποφάσισε τα παρακάτω:

1.   Ενέκρινε τα πεπραγμένα του ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 15-2-2014. μέχρι 7-2-2015.

2.   Ενέκρινε τον απολογισμό (έσοδα- έξοδα) για το χρονικό διάστημα από 15-2-2014 μέχρι 7-2-2015.

3.   Απάλλαξε το ΔΣ του Συνδέσμου από κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

4.   Ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα.

5.   Ενέκρινε τον προγραμματισμό έργων και ενεργειών για το έτος 2015.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερώτησε τα  μέλη εάν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. Ο συμμαθητής μας Κοζομπόλης Βασίλης ζήτησε το λόγο και αναφέρθηκε στον κόμβο “greekholocausts”, που υπάρχει μέσα στον διαδικτυακό τόπο της τάξης μας. Εκεί εκτίθεται η ιστορία των ολοκαυτωμάτων στον ελλαδικό χώρο (90 πόλεις και χωριά) κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Υπεύθυνος λειτουργίας του είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων. Ο κόμβος σταμάτησε να λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2014 και πρότεινε να εκδηλωθούν ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς για την επαναλειτουργία του. Με την πρόταση συμφώνησε και η επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών.

 

 

 

Η επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξκών Τάξης ΣΣΕ-77.

 

 

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γραμματέας           Το μέλος

 

ΤΥ                           ΤΥ                            ΤΥ

 

 

 

Το παρόν πρακτικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου   με α.α.  44

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου

ΤΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση